اپلیکیشن کاواک، نرم افزاری جهت تولید نوع خاصی از پسورد کد می باشد که از طریق الگوریتم های پیچیده رمز نگاری جهت پروژه خاصی پیاده سازی شده است

بازگشت به لیست